Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Rūta Lenkauskienė, individualios veiklos pažymėjimas Nr.614639, adresas Jiezno g. 12, LT– 45366 Kaunas, Lietuva El. p.: leruta@gmail.com.

1.2. drugelioefektas.com – parduotuvė internete, esanti adresu www.drugelioefektas.com.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Pardavėjui, kuris pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo drugelioefektas.com taisyklės.


2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą bei nurodęs prašomus duomenis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.

2.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus puslapyje drugelioefektas.com.

3. Asmens duomenų apsauga


3.1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo ir pristatymo puslapyje drugelioefektas.com tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.1.1. Vykdant užsakymą – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo užsisakytas paslaugas;
3.1.2. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.1.3. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.2. Pirkėjas turi šias teises:
3.2.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.2.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.2.3. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.2.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
3.2.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų puslapyje drugelioefektas.com

3.3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu leruta@gmail.com. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo–pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis.
4.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas puslapio drugelioefektas.com duomenų bazėje.


5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas puslapyje drugelioefektas.com šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.


6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės drugelioefektas.com funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinio puslapio drugelioefektas.com veiklą.
6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės drugelioefektas.com darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine drugelioefektas.com


7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir puslapyje drugelioefektas.com nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis puslapio drugelioefektas.com teikiamomis paslaugomis
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 6.1 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 11 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų ir atšaukti užsakymą.


8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

8.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.
8.3. Į prekės kainą pristatymo mokestis nėra įskaičiuotas, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios pristatymo kainos nurodytos pristatymo informacijoje.
8.4. Siunčiant prekes į užsienį siuntai priklausantį muitą susimoką pirkėjas.
8.5. Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali:
8.5.1. Naudodamasis el. bankininkyste. Pinigus Pirkėjas perveda į Rūtos Lenkauskienės atsiskaitomąją sąskaitą. Už duomenų saugumą tokiu atveju atsako bankas, kurio el. bankininkystės sistemoje vykdoma piniginė operacija.
8.5.2. Banko pavedimu, kai atsispausdinamas užsakymas ir artimiausiame banke padaromas pavedimas į Rūtos Lenkauskienės sąskaitą.
8.5.3. per atsiskaitymo su bankais tarpininką Stripe.
8.6. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tik gavus apmokėjimą, pradedamas ruošti siuntinys.

8.7. Pirkėjui per 8.6 punkte nurodytą terminą neįvykdžius apmokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.
8.8. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.


9. Prekių pristatymas

9.1. Prekės pristatomos vienu iš šių pristatymo būdų:

– Jei Pirkėjas prekes užsako Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją), jos pristatomos į Pirkėjo pasirinktą Omniva paštomatą.

– Jei Pirkėjas užsako prekes į užsienį arba Kuršių Neriją, jos pristatomos į namus Lietuvos pašto.

9.2. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje į „Omniva“ paštomatą – nemokamas. Pristatymo užsienyje kaina – 15 Eur. 
9.3. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo informacijos apie prekės pristatymą gavimo.

9.4. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.

9.5. Dėl dingusios ar nepristatytos siuntos, pretenzijos priimamos 90 d. nuo užsakymo įvykdymo. Vėliau pretenzijos nėra nagrinėjamos.
9.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (–ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (–ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(–ės) yra pažeista (–os) ir/ar prekė (–ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (–ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9. Jei remiantis Taisyklių 9.1 – 9.8 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.


10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos drugelioefektas.com parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad puslapyje drugelioefektas.com esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.


11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo ir grąžinti gautas prekes.
11.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu: leruta@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pardavėjas suteikia galimybę grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

11.1.3. Grąžinant prekę turi būti pateiktas jos įsigijimo dokumentas (kopija), bei prekių grąžinimo aktas[GL2] .

11.1.4. Prekių grąžinimo išlaidos grąžinant kokybiškas prekes tenka Pirkėjui.
11.1.5. Taisyklių 11.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekės vertė nesumažėjo dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
11.1.6. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
11.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna drugelioefektas.com.


11.2. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.
11.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001–06–11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363, ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.
11.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu per LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą turi teisę:
11.2.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus; 
11.2.2.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
11.2.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą;
11.2.2.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo per 14 dienų nuo netinkamos kokybės prekės grąžinimo, sugrąžinti sumokėtą sumą.
11.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.2.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
11.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu leruta@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.2.4.2. pateikti bet kurį prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (prekių pirkimo–pardavimo kvitą, sąskaitą–faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją ar kita) ir prekių grąžinimo aktą;
11.2.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per dvejus metus nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos (LR Civilinis kodeksas 6.338 straipsnis 5 dalis).
11.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o drugelioefektas.com, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
11.2.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.
11.2.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.

11.2.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna drugelioefektas.com.
11.2.11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.


12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.3. Dėl pirkimo–pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.


13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo kontaktais leruta@gmail.com.


14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
14.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.